Φυσικοθεραπεία

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία προεγχειρητικά αλλά κυρίως μετεγχειρητικά αποτελεί μία πολύ σημαντική συνιστώσα της περιεγχειρητικής αγωγής. Η ορθή και τακτική εφαρμογή των αναπνευστικών ασκήσεων συμβάλουν στην καλύτερη προετοιμασία του ασθενούς προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στην γρήγορη κινητοποίηση του, στην ελαχιστοποίηση των αναπνευστικών επιπλοκών (π.χ. ατελεκτασία), τον σχεδόν άμεσο απογαλακτισμό του από τους σωλήνες θωρακικής παροχέτευσης και στην ταχεία ανάρρωση του.

H αναπνευστική φυσικοθεραπεία αποτελεί μία ομάδα ειδικών τεχνικών και χειρισμών που εφαρμόζονται από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή και απαιτεί την συνεργασία του ασθενούς. Η επιτυχής συνεργασία θεραπευτή - ασθενούς συμβάλλει: