Τραύμα Θώρακος

Τα τραύματα του θώρακα κατηγοριοποιούνται ως εξής: