Μέλος Συντακτικών Επιτροπών Περιοδικών

World Journal of Surgical Oncology

Journal of Thoracic Disease

Journal of Cardiology and Therapy